Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9866 d8cc 300
9894 87c4 300
9908 430f 300
9923 9d49 300
9935 6618 300
9963 f860 300
Why do you put your self-esteem in the hands of complete strangers?
— Helena Bonham Carter (via sins)
Reposted fromshakeme shakeme viaembrion embrion
Nyctophilic. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamhsa mhsa
Najgroźniejszym wrogiem człowieka, jest jego układ nerwowy. 
— 1984
Reposted fromzoo zoo viaprowokacja prowokacja
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viakeep-going keep-going
9654 19b9 300
Reposted fromdrina drina viadelikatnie delikatnie
4301 3338 300
Reposted fromtinks tinks viadelikatnie delikatnie
8585 e9fd 300
Reposted fromadaamanth adaamanth vialevilette levilette
5256 8177 300
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viacigarette04 cigarette04
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl